ΕΛΟΤ HD 384 – ΥΔΕ

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης Φ7.5/1816/88/27.02.2004, του Υπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και τις σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004) , το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 05.03.2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, περιγράφονται λεπτομερώς το πώς πρέπει να γίνεται ο αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.

 

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.

Από την 1 Νοεμβρίου 2011, η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ. Σκοπός της είναι να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

 

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής :

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο
 • για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς)
 • μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

*Σύμφωνα με εσωτερική οδηγία της ΔΕΗ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 : Στην παρ.3. του άρθρου 5, καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος τους ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει :

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ

 Η ΔΕΗ το ζητάει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 •  Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
 • Μεταφορά ρολογιού
 • Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος

 

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο ηλεκτρολογικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384 καθώς επίσης και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση της Νέας ΥΔΕ. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα, χάρη στην πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων τεχνικών.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί για να σας δώσουμε προσφορά για την εγκατάσταση σας.